Application Header Image

כימיה

ברזים מוגני-אש ללא זיהום בקו

קו של ברזי איכות לתעשייה הכימית

™ HERMETIX ברז מוגן-אש ללא זיהום בקו

ברזי הבונים המיוחדים לתעשייה הכימית מספקים פתרון לעמידה בדרישות בטיחות באש וגם בדרישות ה FDA המתחייבים בשימושים סניטאריים, ייצור רכיבי תרופות ומזון.

באופן מסורתי נעשה שימוש באטמי גראפית בברזים מוגני-אש אך אטמים אלה אינם מותרים במגע עם זורמים תחת דרישות ה FDA.

בהבונים פיתחנו טכנולוגיה ייחודית לאטימת מוט ™ HERMETIX העושה שימוש באטמי Virgin PEEK ו TFM חומרים המאושרים לשימוש על ידי ה FDA והמספקת מניעה מוחלטת של דליפות מוט ומאפשרת עד 500,000 מחזורי פתיחה / סגירה ללא צורך בתחזוקה.

בנוסף מצוידים הברזים שלנו במערכת אטימת גוף כפולה שבה האטמים הפנימיים החשופים לזורם עשויים מחומר פולימרי המאושר FDA בעוד האטמים החיצוניים עשויים גראפיט חסינת-אש ובכך מספקים מענה הן לדרישות ה FDA והן לדרישות ברז מוגן-אש.

 

קו של ברזי איכות לתעשייה הכימית

™ HERMETIX ברז מוגן-אש ללא זיהום בקו

ברזי הבונים המיוחדים לתעשייה הכימית מספקים פתרון לעמידה בדרישות בטיחות באש וגם בדרישות ה FDA המתחייבים בשימושים סניטאריים, ייצור רכיבי תרופות ומזון.

באופן מסורתי נעשה שימוש באטמי גראפית בברזים מוגני-אש אך אטמים אלה אינם מותרים במגע עם זורמים תחת דרישות ה FDA.

בהבונים פיתחנו טכנולוגיה ייחודית לאטימת מוט ™ HERMETIX העושה שימוש באטמי Virgin PEEK ו TFM חומרים המאושרים לשימוש על ידי ה FDA והמספקת מניעה מוחלטת של דליפות מוט ומאפשרת עד 500,000 מחזורי פתיחה / סגירה ללא צורך בתחזוקה.

בנוסף מצוידים הברזים שלנו במערכת אטימת גוף כפולה שבה האטמים הפנימיים החשופים לזורם עשויים מחומר פולימרי המאושר FDA בעוד האטמים החיצוניים עשויים גראפיט חסינת-אש ובכך מספקים מענה הן לדרישות ה FDA והן לדרישות ברז מוגן-אש.

 

TOTAL HERMETIX ™ | INTEGRITY PACKAGE

Registered EU Design
015025978-0001

Double Body Sealing

Superior atmospheric sealing
Fugitive emission prevention

Zero Fugitive-emission No Maintenance Stem Sealing

ISO 15848-1 & API 641 certified

Fire Safe

API 607 &
ISO 10497 certified

Superior In-line sealing

מוצרים

כותרת Case study

Logo

PERFORMING IN DEMANDING APPLICATIONS

© 2024 Copyright: HABONIM